Veileder

Veileder til inspirasjon for gjennomføring av arrangement i tilknytning til Alzheimerdagen

Hensikten med denne veilederen er å stimulere til spennende samarbeid på tvers av offentlige etater og frivillige organisasjoner. Dette for best mulig å møte dagens og framtidens utfordringer med et økende antall mennesker med demenssykdommer.

Artikler og rapporter


Drageset, I., Normann, K. og Elstad, I.; Personer med demenssykdom i sykehjem: Refleksjon over livet. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr 1-2013, 9. årgang
http://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/6196/article.pdf?sequence=1


Drageset, I., Normann, K. og Elstad, I.; Familie og kontinuitet : pårørende forteller om livsløpet til personer med demenssykdom. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, nr 1-2012, 8. årgang
http://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/4678/article.pdf?sequence=1


Hamran, T., Normann, K. og Fottland, A. S.; Demenssykdom og omsorgsforskning. Dagavisen Nordlys (september 2013) s. 3-3
http://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/6518/article.pdf?sequence=1


Mehus, G. og Bongo, B. A.; Kunnskapsoppsummering og litteraturgjennomgang av samiske helse- og omsorgstjenester – med særlig vekt på demens, terminalomsorg og kulturens betydning i pleie- og omsorgsutøvelsen. HiF-rapport;2012:3.
http://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/6287/Rapport%202012-3%20komplett.Brage.pdf?sequence=1


Relevante mastergradsoppgaver og doktorgradsarbeid


Smerter hos personer med demens: intervju med sykepleiere i skjermet enhet i sykehjem
Sørensen, Marit; 2012, Mastergradsoppgave
Universitetet i Tromsø; http://hdl.handle.net/10037/4342


Å leve sammen med yngre personer med demenssykdom: en kvalitativ studie som setter søkelys på erfaringer i hverdagslivet til familier som rammes av demenssykdom
Sørgaard, Silja Karine; 2011. Mastergradsoppgave
Universitetet i Tromsø; http://hdl.handle.net/10037/3710


Flytte og flytte en gang til: Pårørende til personer med demenssykdom, og deres erfaringer omkring flytting fra skjermet avdeling til somatisk sykehjemsavdeling.
Mobakken, Toril Bülow; 2011. Mastergradsoppgave
Universitetet i Tromsø; http://hdl.handle.net/10037/3430


“Den der hjern hannes spring jo”: å leve sammen med en yngre person med demens i tidlig fase av sykdomsutviklingen
Kristoffersen, Cathrine; 2010. Mastergradsoppgave
Universitetet i Tromsø; http://hdl.handle.net/10037/2572


En studie av erfarne vernepleieres erfaringer ved tilrettelegging av bo – og tjenestetilbudet til mennesker med Downs syndrom som rammes av Alzheimers sykdom.
Johansen, Ann-Kristin; 2008. Mastergradsoppgave
Universitetet i Tromsø; http://hdl.handle.net/10037/1829


“Vi spekulerer ikke i smerte”: en studie om sykepleieres erfaringer fra smertevurdering til pasienter med alvorlig demens og språkvansker.
Jenssen, Gunn-Mari; 2008. Mastergradsoppgave
Universitetet i Tromsø; http://hdl.handle.net/10037/1709


Hvilke erfaringer legger sykepleiere til grunn for egen kompetanseheving innen fagfeltet demens og hvordan forstå disse erfaringene?
Grongstad, Marta; 2008. Mastergradsoppgave
Universitetet i Tromsø; http://hdl.handle.net/10037/1488


En kvalitativ studie av tre norske sykepleieres opplevelser og erfaringer fra møte med samiske pasienter med demenssykdom og som bor i sykehjem
Pedersen, Inger-Lise; 2008. Mastergradsoppgave
Universitetet i Tromsø; http://hdl.handle.net/10037/1418


A community-based factorial trial on Alzheimer’s disease. Effects of expectancy, recruitment methods, co-morbidity and drug use: The Dementia Study in Northern Norway.
Andersen, Fred; 2011. Doktorgradsavhandling
Universitetet i Tromsø; http://hdl.handle.net/10037/3669


Waiting for nursing home placement: a study of the life situation of frail elderly and their carers
Fjelltun, Aud-Mari Sohini; 2009. Doktorgradsavhandling
Universitetet i Tromsø; http://hdl.handle.net/10037/1836


Lucidity in people with severe dementia as a consequence of person-centred care
Normann, Hans Ketil; 2001. Doktorgradsavhandling
Umeå universitet.


Legg igjen en kommentar